Store idéer i fine klæder

30.okt 2013 | Tendenser | No Comments

Jeg har for nylig været to dage på kur­sus i bog­de­sign med David Pear­son (som er en van­vit­tig dyg­tig desig­ner og et vir­ke­lig sødt men­ne­ske). David Pear­son har blandt andet desig­net og art directed serien Penguin Great Ideas. Det er 100 for­skel­lige tek­ster, som har skre­vet histo­rie eller ændret ver­den, fra græ­ske filo­sof­fer, til berømte taler, til idéer som har pro­vo­ke­ret, oplyst og gjort en forskel.

great ideas david pearson penguin

En bil­lig bog der tjente penge

Der er fem serier á tyve bøger. Hver serie har en farve + sort. Bøgerne er samme for­mat, omsla­get er ube­strø­get og for­si­den er gjort ekstra tak­til ved hjælp af dyb­tryk. Desig­net benyt­ter sig af visu­elle stil­træk fra tiden tek­sten er skre­vet i og/​eller har en tyde­lig sam­men­hæng med indholdet.

great ideas david pearson penguin

Der er ingen tvivl om, at der er lagt en kæmpe stykke arbejde i denne bog­se­rie. Research– og design­mæs­sigt er den uover­truf­fen og resul­ta­tet er fan­ta­stisk. Når man står med de små bøger i hån­den og lader fin­grene glide henover den struk­tu­re­rede over­flade i papi­ret og kan mærke de små for­dyb­nin­ger bli­ver man glad indeni. Jeg får lyst til at læse Pla­tons tek­ster og Abra­ham Lin­colns taler, jeg får lyst til at for­dybe mig i histo­ri­ens store tæn­kere og blive klo­gere og mere oplyst om den ver­den jeg lever i. Jeg får lyst til at købe bøgerne. Og for Penguin, er det vel essensen.

Idéen til bøgerne er kom­met fra en redak­tør på Penguin som gav den videre til David Pear­son der morede sig med at hyre gamle under­vi­sere til at designe nogle af omsla­gene: Penguin edi­tor Simon Win­der had devi­sed the ‘Great Ideas’ series after a visit to Italy, where he saw phi­los­ophy books on sale in tobac­co­ni­sts’ kiosks. Pear­son deci­ded that the cover for each bite-​​sized volume should be typo­grap­hic, more like the front­spiece of a book than a con­ven­tio­nal cover, and that the type or let­te­ring on the cover should reflect the time in which the essays were writ­ten. To spread the wor­kload, he enli­sted the help of Phil Bai­nes and Cat­he­rine Dixon, two of his for­mer tutors at Cen­tral Saint Mar­tins, plus Alistair Hall of We Made This, and desig­ned the remai­ning covers himself.

Læs mere om til­bli­vel­sen af serien i Eye Maga­zine.

great ideas david pearson penguin

Sådan blev serien til

Serien var ikke en “vig­tig” udgi­velse som Penguin havde fore­stil­let sig ville sæl­ger alver­den. Sam­men­lagt har serien solgt omkring 4 mil­li­o­ner eksem­pla­rer – det var der ingen der havde for­ven­tet. Bøgerne koster alle £4,99, ca. 44 kr. Pro­duk­tions­om­kost­nin­ger har været ret lave, sam­men­lig­net med andre bog­ud­gi­vel­ser, så Penguin har tjent en slat på dem.

great ideas david pearson penguin

Simon Win­der, seri­ens redak­tør siger: “A key aspect of the series has been their look. Mes­sing aro­und with dif­fe­rent period type­faces and with a similar stripped-​​down atmosp­here to the con­tent (two colours, mostly just let­te­ring – with the occa­sio­nal loopy excep­tion), the jack­ets trans­for­med the books’ fortu­nes. I remem­ber stan­ding in Foy­les wat­ching as wave on wave of mor­bid, sexu­ally con­fu­sed stu­dents came cape­ring up to a ziggurat-​​like dis­play of Great Ideas, snat­ching them up like penny candy. Of course, the aut­hors were crucial to this – but it would be an austere figure indeed who did not react to the begu­i­ling designs for Hume’s On Sui­cide or Schopenhauer’s On the Suf­fe­ring of the World.”

great ideas david pearson penguin

Den dan­ske pendant – eller?

Den anden dag faldt jeg over en serie af bøger fra Aar­hus Uni­ver­si­tets­for­lag. De stod så fint, lige inden­for døren, i et pap­sta­tiv og jeg stop­pede op, fordi de fik mig til at tænke på Great Ideas. For­ma­tet er omtrent det samme, omsla­get er trykt i én farve med præg og selv emnerne vir­kede bekendt. Dog er der tale om nye tek­ster og ikke histo­ri­ske tek­ster. Tæn­ke­pau­ser koster 29 kr og er et for­søg på at for­midle forsk­ning i et let­til­gæn­ge­ligt sprog til den almin­de­lige dan­sker. Udfra anmel­del­serne at dømme er det lyk­ke­des, tek­sterne er vist ual­min­de­ligt gode.

Bøgerne er desig­net af bureauet Tre­fold. Hver bog har sin farve og skrift­type. Log­oet for bog­se­rien er pla­ce­ret samme sted på alle omslag. Jeg kan ikke helt gen­nem­skue, om der er logik bag far­ve­kod­nin­gen og skriftvalg, men det vir­ker ikke sådan. Jeg har brugt en del tid på at spe­ku­lere på, hvad det vild­farne “s” på for­si­den af Mon­stre skal fore­stille at fore­tage sig. Er der noget jeg ikke kan gennemskue?

taenkepauser

Da disse bøger ikker har for­de­len af en kendt for­fat­ter eller kendt tekst, er det lidt synd, at man ikke har valgt at bruge desig­net til at for­midle ind­hol­det bedre for selve idéen er jo knald­ham­rende god. Der er så meget god forsk­ning som ikke når bredt ud, fordi det er for svært til­gæn­ge­ligt. At præ­sen­tere dem i et fikst for­mat til en bil­lig penge, og sam­ti­dig bruge krudt på at designe og pro­du­cere dem læk­kert, kan jeg kun bifalde. Mere af den slags, tak!

Bil­le­derne neden­for er taget af mig fordi det er alde­les kro­pu­mu­ligt at finde pres­se­fo­tos af de her bøger der viser tak­ti­li­te­ten. Det er ikke ver­dens bed­ste bil­le­der (ha!), men med lidt held kan man godt lure dyb­tryk­ket. Og under alle omstæn­dig­he­der: omsla­get er ikke hvidt og det har struk­tur. Ikke som de blod­fat­tige jpgs der bli­ver vist alle steder.

taenkepause-1

taenkepause5

taenkepause3

Andre læste også

Bogomslag bogdesign 2014
things-organized
blachmankurven

Skriv en kommentar